REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DLA KLIENTÓW

 

 

I. Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU”, który stanowi zbiór zasad, praw oraz obowiązków podmiotów związanych ze świadczeniem przez SOUTH INVEST usług w zakresie zamieszczenia otrzymanych od Klientów ofert sprzedaży Nieruchomości w Bazie Inwestorów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.

 

2. Serwis lub Serwis Kupimy Nieruchomości – prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa dostępna pod adresem: https://kupimy.nieruchomosci.pl/ umożliwiająca Klientom zamieszczanie ofert sprzedaży nieruchomości w Bazie Inwestorów Usługodawcy.

 

3. Baza Inwestorów lub Inwestor/Inwestorzy – Zbiór podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zakupu nieruchomości, bezpośrednio zainteresowanych nabyciem mienia nieruchomego, współpracujący z Usługodawcą.

 

4. Usługodawca lub SOUTH INVEST – SOUTH INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 7, (40-580) Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000964488, posługująca się numerem NIP: 6343008530 oraz numerem REGON: 521661362 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, która świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu Kupimy Nieruchomości.

 

5. Klient – Konsument, Kontrahent lub Podmiot Gospodarczy, który za pośrednictwem Serwisu zleca bezpłatnie Usługodawcy przedstawienie Inwestorom oferty sprzedaży Nieruchomości.

 

6. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca Umowę z Usługodawcą na przedstawienie Inwestorom za pośrednictwem Serwisu oferty sprzedaży Nieruchomości. Zawarcie z SOUTH INVEST Umowy na Świadczenie Usług przez Konsumenta jest niezwiązane z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

7. Kontrahent – osoba fizyczna, zawierająca Umowę na Świadczenie Usług z Usługodawcą, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy na Świadczenie Usług wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

8. Podmiot Gospodarczy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę na Świadczenie Usług z Usługodawcą w związku z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

9. Nieruchomość – części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak i również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, w stosunku do których Klient posiada tytuł prawny do rozporządzania tymi nieruchomościami.

 

10. Umowa na Świadczenie Usług lub Umowa – umowa, której przedmiotem jest bezpłatne zlecenie przez Klienta przedłożenia oferty sprzedaży Nieruchomości Inwestorom, stale współpracującym z Usługodawcą. Umowa na Świadczenie Usług zawarta jest przez Klienta z Usługodawcą w momencie wysłania zlecenia i jego otrzymania przez Usługodawcę, co potwierdzone zostanie wystosowaniem do Klienta odpowiedniego komunikatu w formie elektronicznej przez SOUTH INVEST.

 

11. Formularz – interaktywny formularz kontaktowy, zamieszczony w Serwisie pod adresem https://kupimy.nieruchomosci.pl/formularz w ramach którego Klienci zamieszczają niezbędne dane dotyczące sprzedaży nieruchomości, takie jak: adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, zdjęcia, powierzchnia nieruchomości, oczekiwana cena sprzedaży, rzuty nieruchomości, skany dokumentów a także dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu, adresu e-mail.

 

12. Kanały Kontaktu – Formy kontaktowania się Usługodawcy z Klientem, które mogą mieć postać, korespondencji elektronicznej e-mail, rozmów telefonicznych, wysyłania widomości tekstowych np. typu SMS.

 

13. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z zawieraniem Umów na Świadczenie Usług z Usługodawcą w ramach działania Serwisu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

 

14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str.1.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad, praw oraz obowiązków podmiotów związanych ze świadczeniem przez SOUTH INVEST usług w zakresie bezpłatnego zamieszczenia otrzymanych od Klientów ofert sprzedaży Nieruchomości w Bazie Inwestorów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.

 

2. Uprzednie zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także ich wyraźna akceptacja są niezbędnym warunkiem wysłania oferty sprzedaży Nieruchomości w formie wypełnionego formularza, a w konsekwencji zawarcia Umowy na Świadczenie Usług.

 

3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jak i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale i niezbędna do wysłania oferty sprzedaży Nieruchomości oraz zawarcia Umowy na Świadczenie Usług.

 

4. Niniejszy Regulamin jest także regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 

5. Część postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie w nim wskazanym odnosi się wyłącznie do Konsumentów oraz Kontrahentów.

 

 

III. Wymagania techniczne oraz organizacyjne

 

1. Aby każdy Klient mógł w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu winien we własnym zakresie i na własny koszt sprostać minimalnym wymaganiom sprzętowym, technicznym czy organizacyjnym, które wskazane zostały w postanowieniach niniejszego rozdziału, w tym między innymi Klient posiadać będzie łącznie:

 

1) Komputer, notebook, tablet, telefon lub inne urządzenie elektroniczne wyposażone w aktualną, wspieraną przez producenta lub licencjodawcę wersję systemu operacyjnego;

2) Aktualną wersje, wspieranej przez licencjodawców przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;

3) Włączoną funkcjonalność niezbędnych plików cookies oraz uruchomionych apletów Java – JavaScript;

4) Aktywnego, uprawnionego i niczym niezakłóconego dostępu do sieci Internet;

5) Aktywnego połączenia z siecią Internet, która umożliwia obustronną komunikację poprzez protokół HTTPS;

6) Uprawnionego i aktywnego dostępu do konta poczty elektronicznej;

 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub brak działania w przypadku braku łącznego spełnienia minimalnych wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej.

 

 

IV. Serwis

 

1. Klient korzystając z funkcjonalności Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone przez niego do Serwisu Kupimy Nieruchomości treści, w tym między innymi za dane, dane osobowe, pliki, informacje, grafiki, zdjęcia, dokumenty, drafty, wzory, linki, odwołania ich legalność, podstawę faktyczną i prawną ich przetwarzania oraz aktualność i prawdziwość.

 

2. Klient zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie wyłącznie takich treści do których posiada podstawę prawną oraz faktyczną na ich przetwarzanie.

 

3. W ramach korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu, Klient ma możliwość zamieszczania własnych treści, które mogą podlegać ochronie przewidzianej w postanowieniach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jak na przykład: teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, logotypy, drafty, wzory, znaki towarowe, dokumenty i z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie, Klient udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie do czasu obowiązywania Umowy z możliwością udzielenia sublicencji dla Inwestorów, na korzystanie z tych treści na następujących polach eksploatacji:

 

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tych treści, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską;

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono treści – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;

3) W zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie tych treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnienie tych treści w sieci Internet, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.

 

4. Klient oświadcza i zapewnia, że treści wprowadzane przez Klienta objęte wyżej wskazaną licencją, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a Klient uprawniony jest do udzielenia licencji.

 

5. Klient upoważnia SOUTH INVEST do przekazania materiałów, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej do Inwestorów na zasadach sublicencji. Usługodawca oświadcza, iż Inwestorzy zobowiązani zostali do zachowania poufności w zakresie otrzymanych ofert sprzedaży Nieruchomości a także nie mają prawa do przekazywania otrzymanych materiałów podmiotom trzecim.

 

6. Każdy Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

7. Każdy Klient obowiązany jest do powstrzymania się od przekazywania w ramach działania Serwisu treści o charakterze bezprawnym, nieetycznym, niemoralnym.

 

8. Każdy Klient oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał funkcjonalności Systemu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.

 

9. Każdy Podmiot Gospodarczy obowiązany jest do niepodejmowania czynności mogących negatywnie wpłynąć na odbiór jak i funkcjonalność Systemu, marki Kupimy Nieruchomość oraz działalność SOUTH INVEST.

 

10. Każdy Klient obowiązany jest do przestrzegania norm etycznych, także w ramach prowadzonej korespondencji np. zakaz używania wulgaryzmów.

 

11. Zabronione jest zamieszczanie treści marketingowych mających za zadanie propagowanie korzystania z rozwiązań konkurencyjnych do tych oferowanych przez System.

 

12. Zakazuje się umieszczania w Serwisie odniesień, linków czy hiperłącza do innych stron czy serwisów, które naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub norm wskazanych w niniejszym ustępie.

 

13. Zakazane jest łamanie lub omijanie zabezpieczeń Serwisu;

 

14. Zakazuje się dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub podejmowania innych czynności mających na celu pozyskanie kodu źródłowego Serwisu.

 

15. Zakazuje się wysyłania, przekazywania czy instalowania w Serwisie lub za jego pośrednictwem złośliwego oprogramowania w tym robaków, koni trojańskich czy wirusów.

 

16. Zakazuje się pobierania danych z Serwisu i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości jak i ilości – zakaz scrapowania baz danych w postaci Serwisu.

 

17. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o wszystkich incydentach związanych z nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu.

 

18. Serwis zawiera informacje o ofertach o charakterze ogólnym. Usługobiorca nie świadczy jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego, związanego z obrotem Nieruchomościami – przekazuje treść ofert w stanie w jakiej ją otrzymał. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub gospodarczą Klienta, w przypadku wątpliwości zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy z zakresu obrotu Nieruchomościami.

 

19. Serwis przeznaczony jest dla osób zamierzających sprzedać Nieruchomość, nie zaś dla podmiotów zamierzających zlecić oszacowanie jej wartości. Usługodawca zawodowo nie zajmuje się szacowaniem wartości Nieruchomości.

 

 

V. Oferta – Formularz Zgłoszeniowy oraz Umowa.

 

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy bezpłatne dla Klientów usługi w zakresie zamieszczenia otrzymanych od Klientów ofert sprzedaży Nieruchomości w Bazie Inwestorów.

 

2. Zamieszczenie oferty sprzedaży Nieruchomości odbywa się poprzez wypełnienie stosownych informacji i załączeniu wymaganych dokumentów w Formularzu Serwisu.

 

3. Zawarcie Umowy z Klientem następuje w momencie wysłania Formularza i potwierdzenia jego otrzymania przez SOUTH INVEST. Umowa zawierana jest między Usługodawcą a Klientem na czas określony – do czasu sprzedaży Nieruchomości, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. Każda ze Stron może wypowiedzieć postanowienia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

4. Zamieszczenie oferty w Bazie Inwestorów nie gwarantuje sprzedaży Nieruchomości, co Klient przyjmuje do wiadomości oraz na to się godzi.

 

5. SOUTH INVEST także znajduje się w Bazie Inwestorów i może składać oferty zakupu lub negocjować warunki otrzymanych ofert sprzedaży Nieruchomości.

 

6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą regulowana jest postanowieniami niniejszego Regulaminu, Formularza a także na podstawie dalszych ustaleń podmiotów.

 

7. Przesłana oferta sprzedaży Nieruchomości udostępniana jest Inwestorom według ich indywidualnych oczekiwań.

 

8. Klient przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż treść jego oferty sprzedaży Nieruchomości może nie spełniać oczekiwań Inwestorów, w takim przypadku nie zostanie przekazana podmiotom z Bazy Inwestorów. Usługodawca może przekazać informacje na temat przekazanych ofert do Inwestorów na wyraźny wniosek/zapytanie Klienta. W związku z powyższym Usługodawca nie jest obowiązany do przedkładania szczegółowych i okresowych raportów z zakresu podjętych czynności względem przekazania ofert/y do Inwestorów.

 

9. W przypadku gdy treść oferty sprzedaży Nieruchomości odpowiada oczekiwaniom Inwestorów, SOUTH INVEST przedstawia treść formularza i dane kontaktowe Klienta do Inwestora w celu kontaktu zaakceptowania oferty lub jej negocjacji z Klientem.

 

10. Wszelkie informacje przesłane przez Klienta w ramach Formularza (oferta sprzedaży Nieruchomości), kierowane do Inwestorów nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Podobnie, wszelkie informacje, wiadomości i odpowiedzi Inwestorów na otrzymaną wiadomość w postaci Formularza (ofertę sprzedaży Nieruchomości) nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 

11. W przypadku wskazania niepełnych, niewystarczających, nieostrych, niespójnych informacji w ramach Formularza, które nie pozwolą Inwestorom na odpowiednie rozeznanie lub nie pozwolą podjąć decyzji w przedmiocie zakupu Nieruchomości, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w formie telefonicznej, mailowej w celu doprecyzowania i zaktualizowania treści przesłanych za pośrednictwem Formularza. Kontakt nastąpi poprzez wybrany przez SOUTH INVEST kanał komunikacji, jednakże tylko przez wskazany rodzaj narzędzia (sposobu komunikacji), w stosunku, do którego Klient wyraził wyraźną zgodę.

 

12. Po przeprowadzeniu konsultacji, o której mowa w ust. 11 powyżej, za wyraźną zgodą Klienta, Usługodawca sporządza notatkę uzupełniającą, którą dołącza do treści oferty sprzedaży Nieruchomości.

 

13. Usługodawca oraz Klient mogą wyrazić zgodę na zastępczą formę komunikacji, także prowadzoną poza wcześniej zadeklarowanymi przez Klienta kanałami komunikacji.

 

14. Usługodawca prowadzi telefoniczną obsługę Klienta pod numerem +48 730 730 755.

 

 

VI. Dane osobowe

 

1.  Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte zostały w Polityce Prywatności, która zamieszczona została pod adresem https://kupimy.nieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci

 

 

VII. Odstąpienie od Umowy – postanowienia kierowane wyłącznie Konsumentów oraz Kontrahentów

 

1. Konsument oraz Kontrahent są uprawieni do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 

2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej Konsument lub Kontrahent winni w terminie 14 dni złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, kierując pismo na następujący adres Usługodawcy: SOUTH INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 7, (40-580) Katowice lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: biuro@kupimy.nieruchomosci.pl

Dla zachowania terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Konsument lub Kontrahent może (lecz nie musi) odstąpić od Umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej stosując wzór, którego treść wskazana została w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.

 

5. W przypadku gdy Konsument lub Kontrahent wykonują prawo do odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania w myśl postanowień art. 15 ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej: Ustawa Konsumencka), Strony mają obowiązek zwrotu wzajemnie świadczonych usług.

 

6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Kontrahenta od Umowy, której przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Kontrahenta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Kontrahenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczanych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści które:

 

1) Są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;

2) Dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Kontrahenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczanych przez Usługodawcę;

3) Zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernym do wysiłków;

4) Zostały wytworzone przez Konsumenta lub Kontrahenta wspólnie z innymi Konsumentami lub Kontrahentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 

7. Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 6 pkt 1-3 powyżej Usługodawca na żądanie Konsumenta lub Kontrahenta udostępnia im treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Kontrahenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę.

 

8. Konsument lub Kontrahent ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi lub Kontrahentowi z dalszego korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi lub Kontrahentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta lub Kontrahenta, o których mowa w ust. 8 powyżej.

 

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Kontrahenta, Umowę tę uważa się za niezawartą, w konsekwencji Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Kontrahentowi otrzymane materiały lub na wniosek Konsumenta lub Kontrahenta dokonuje ich trwałego usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot materiałów nastąpi w taki sam sposób, w jaki Konsument lub Kontrahent dokonał ich przesłania.

 

 

VIII. Ustawa o prawach konsumenta – postanowienia adresowane wyłącznie dla Konsumentów oraz Kontrahentów

 

1. Inne szczególne uprawnienia Konsumenta i Kontrahenta uregulowane zostały w Ustawie Konsumenckiej, a niniejszy dokument czy działanie Usługodawcy nie ma na celu ograniczanie lub wyłączanie tychże uprawnień.

 

2. Usługodawca odpowiada za brak dostarczenia usług w zakresie zamieszczenia otrzymanych od Klientów ofert sprzedaży Nieruchomości w Bazie Inwestorów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu w terminie lub odpowiedniej jakości tj. m.in. za brak zgodności usługi z umową.

 

3. W przypadku, gdy usługa nie została wykonana w terminie ustalonym przez strony Konsument lub Kontrahent posiada uprawnienie do zgłoszenia tego faktu z trybie reklamacyjnym, szczegółowo opisanym w rozdziale XI niniejszego Regulaminu.

 

4. W przypadku braku reakcji po stronie Usługodawcy na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, lub w przypadku nie wykonania lub wykonania Umowy w sposób wadliwy Konsument lub Kontrahent uprawnieni są do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zasadach wskazanych w rozdziale VII ust. 2 oraz rozdziale IX niniejszego Regulaminu.

 

5. Na podstawie przepisów Ustawy Konsumenckiej Usługodawca w stosunku do Konsumentów oraz Kontrahentów ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług niezgodnych z umową.

 

6. W przypadku gdy świadczone przez Usługodawcę usługi są niezgodne z umową w rozumieniu Ustawy Konsumenckiej, Konsument lub Kontrahent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Takie oświadczenie Konsument lub Kontrahent może złożyć w formie wskazanej w rozdziale VII ust. 2 oraz rozdziale IX niniejszego Regulaminu, gdy:

 

1) Usługodawca odmówił świadczenia usługi do zgodności z umową;

2) Usługodawca nie doprowadził usługi do zgodności z umową;

3) Brak zgodności usługi z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić usługę do zgodności z umową;

4) Brak zgodności usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) Z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Kontrahenta.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument lub Kontrahent niezwłocznie zwraca otrzymane materiały na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Kontrahentowi dokumenty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania materiałów.

 

 

IX. Reklamacje

 

1. W przypadku nieterminowego, nieprawidłowego czy niezgodnego z umową świadczenia Usług przez Usługodawcę, Klient posiada uprawnienie do złożenia reklamacji.

 

2. Reklamacja może zostać złożona do Usługodawcy w formie elektronicznej, wysyłając maila na następujący adres: biuro@kupimy.nieruchomosci.pl lub w formie listu na dres: SOUTH INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 7, (40-580) Katowice.

 

3. Aby móc rzetelnie zweryfikować zgłaszane przez Inwestorów reklamacje, uprasza się o rzeczowe przedstawienie stanu faktycznego wraz ze wskazaniem adresu mailowego lub innych danych identyfikujących zgłaszającego reklamację Inwestora.

 

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, a swoim stanowisku poinformuje Klienta w formie przyjętej przez niego zgłaszanej reklamacji.

 

 

X. Umowa – rozwiązanie.

 

1. Niniejsza Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

 

2. Klientowi przysługuje prawo jej wypowiedzenia na przyszłość bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym .

 

3. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia postanowień niniejszej Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://kupimy.nieruchomosci.pl/regulamin-klient .

 

2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu podyktowanych aktualizacją zakresu świadczonych usług lub zmianami przepisów obowiązującego powszechnie prawa.

 

3. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie jak i zakresie aktualizacji ze stosownym wyprzedzeniem, nie później jednak niż 14 dni przed ich publikacją.

 

4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, każdy Klient bez negatywnych skutków prawnych jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na przyszłość.

 

5. Wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi Usługodawcy w stosunku do Podmiotów Gospodarczych leżąca u podstaw realizacji postanowień Umowy na Świadczenie Usług.

 

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zawartych Umów podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. W przypadku sporu między Usługodawcą a Podmiotem Gospodarczym, strony obowiązane są do podjęcia próby polubownego rozwiązania nieporozumienia, z tym zastrzeżeniem, iż niniejsze postanowienie nie stanowi o zapisie na sąd polubowny. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny, właściwy z uwagi na siedzibę Usługodawcy.

 

8. O właściwości miejscowej sądu rozpatrującego spór pomiędzy Konsumentem lub Kontrahentem decydować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

9. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 29 maja 2024 roku.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTA ORAZ KONTRAHENTA

 

……………………………………………………

Imię i Nazwisko lub firma

 

……………………………………………………

Numer telefonu

 

……………………………………………………

Adres e-mail

 

Oświadczam, iż odstępuję od Umowy na Świadczenie Usług wykonywanej przez SOUTH INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 7

Umowa o świadczenie usług w zakresie zamieszczenia otrzymanych od Klientów ofert sprzedaży Nieruchomości w Bazie Inwestorów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce i termin wykonania Usługi / Wysłania Formularza (opcjonalnie)

Uzasadnienie wniosku (opcjonalnie):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………

Podpis Konsumenta/Kontrahenta1

 

 

Powered by: cdx.pl