REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DLA INWESTORÓW

 

 


I. Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DLA INWESTORÓW”, który stanowi zbiór zasad, praw oraz obowiązków podmiotów związanych ze świadczeniem przez SOUTH INVEST usług w zakresie udostępniania otrzymanych od Klientów ofert sprzedaży Nieruchomości do Inwestorów za pośrednictwem Serwisu.

                                      

2. Serwis lub Serwis Kupimy Nieruchomości – prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa dostępna pod adresem: https://kupimy.nieruchomosci.pl/okazje-inwestycyjne umożliwiająca Inwestorom otrzymywanie ofert sprzedaży Nieruchomości.         

 

3. Baza Inwestorów lub Inwestor/Inwestorzy – Zbiór podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bezpośrednio zainteresowanych nabyciem mienia nieruchomego, współpracujący z Usługodawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

4. Usługodawca lub SOUTH INVEST – SOUTH INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 7, (40-580) Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000964488, posługująca się numerem NIP: 6343008530 oraz numerem REGON: 521661362 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, która świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu Kupimy Nieruchomości.

 

5. Klient – podmiot zwierający z SOUTH INVEST umowę na udostępnianie przez Usługodawcę ofert sprzedaży Nieruchomości do Inwestorów. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

6. Inwestor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę na Świadczenie Usług z Usługodawcą w związku z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Inwestorem nie może być osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

7. Nieruchomość – części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak i również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, w stosunku do których Klient posiada tytuł prawny do rozporządzania tymi nieruchomościami.

 

8. Umowa na Świadczenie Usług – umowa, której przedmiotem jest udostępnianie ofert sprzedaży Nieruchomości Inwestorom, otrzymanych przez Usługodawcę na podstawie osobno zawieranych umów z Klientami. Umowa na Świadczenie Usług zawarta jest w momencie wysłania przez Inwestora Formularza i otrzymania go przez Usługodawcę, co potwierdzone zostanie wystosowaniem do Inwestora odpowiedniego komunikatu w formie elektronicznej.

 

9. Prowizja – Wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy od Inwestora z tytułu udostępnienia oferty sprzedaży Nieruchomości, która to zakończyła się nabyciem na jego rzecz lub przez niego Nieruchomości.

 

10. Formularz – interaktywny formularz kontaktowy, zamieszczony w Serwisie, w ramach którego Inwestorzy zamieszczają niezbędne dane dotyczące pozyskania Nieruchomości między innymi takie jak: rodzaj Nieruchomości, obszar działania, imię, nazwisko, firma, dane kontaktowe.

 

11. Kanały Kontaktu – Formy kontaktowania się Usługodawcy z Inwestorem, które mogą mieć postać rozmów telefonicznych, wysyłania wiadomości tekstowych typu SMS, komunikacji elektronicznej np. e-mail oraz poprzez komunikatory typu Whatsapp, Messenger.

 

12. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Inwestorów w związku z zawieraniem Umów na Świadczenie Usług z Usługodawcą w ramach działania Serwisu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

 

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str.1.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad, praw oraz obowiązków podmiotów związanych ze świadczeniem przez SOUTH INVEST usług w zakresie udostępnienia Inwestorom ofert sprzedaży Nieruchomości za pośrednictwem Serwisu.

 

2. Uprzednie zapoznanie się przez Inwestora z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także ich wyraźna akceptacja są niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy na Świadczenie Usług a w konsekwencji udostępnienia ofert sprzedaży Nieruchomości.

 

3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jak i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale i niezbędna do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług o także udostępnienia ofert sprzedaży Nieruchomości.

 

4. Niniejszy Regulamin jest także regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu adresowane są wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

III. Wymagania techniczne oraz organizacyjne

 

1. Aby każdy Inwestor mógł w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu winien we własnym zakresie i na własny koszt sprostać minimalnym wymaganiom sprzętowym, technicznym czy organizacyjnym, które wskazane zostały w postanowieniach niniejszego rozdziału, w tym między innymi Inwestor posiadać będzie łącznie:

 

1) Komputer, notebook, tablet, telefon lub inne urządzenie elektroniczne wyposażone w aktualną, wspieraną przez producenta lub licencjodawcę wersję systemu operacyjnego;

2) Aktualną wersje, wspieranej przez licencjodawców przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;

3) Włączona funkcjonalność niezbędnych plików cookies oraz uruchomionych apletów Java – JavaScript;

4) Aktywnego, uprawnionego i niczym niezakłóconego dostępu do sieci Internet;

5) Aktywnego połączenia z siecią Internet, która umożliwia obustronną komunikację poprzez protokół HTTPS;

6) Uprawnionego i aktywnego dostępu do konta poczty elektronicznej;

 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub brak działania w przypadku braku łącznego spełnienia minimalnych wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej.

 

 

IV. Serwis

 

1. Inwestor korzystając z funkcjonalności Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone przez niego do Serwisu Kupimy Nieruchomości treści, w tym między innymi za dane, dane osobowe, pliki, informacje, grafiki, dokumenty, drafty, wzory, linki, odwołania ich legalność, podstawę faktyczną i prawną ich przetwarzania oraz aktualność i prawdziwość.

 

2. Inwestor zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie wyłącznie takich treści do których posiada podstawę prawną oraz faktyczną na ich przetwarzanie.

 

3. W ramach korzystania przez Inwestora z funkcjonalności Serwisu, Inwestor ma możliwość otrzymywania treści, które mogą podlegać ochronie przewidzianej w postanowieniach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jak na przykład: teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, logotypy, drafty, wzory, znaki towarowe, dokumenty i z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie lub udostępnieniu Inwestorowi w jakiejkolwiek innej formie (w tym w formie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem linku czy hiperłącza), Usługodawca udziela Inwestorowi sublicencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie do czasu obowiązywania Umowy na Świadczenie Usług, bez możliwością udzielenia dalszej sublicencji dla podmiotów trzecich. Na podstawie udzielonej sublicencji Inwestor ma prawo do korzystania z tych treści na następujących polach eksploatacji:

 

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tych treści, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską;

2) Korzystania z utworu wyłącznie na własny użytek;

3) BEZ udostępniania tych treści w sieci Internet a także za pośrednictwem innych metod komunikacji podmiotom trzecim.

 

4. Inwestor zobowiązuje się do zachowania poufności i nie przekazywania otrzymanych ofert podmiotom trzecim, przyjmując tym samym do wiadomości, iż nie ma podstawy prawnej do takich działań.

 

5. Każdy Inwestor obowiązany jest do korzystania z Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

6. Każdy Inwestor obowiązany jest do powstrzymania się od przekazywania w ramach działania Serwisu treści o charakterze bezprawnym, nieetycznym, niemoralnym.

 

7. Każdy Inwestor oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał funkcjonalności Systemu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.

 

8. Każdy Inwestor obowiązany jest do niepodejmowania czynności mogących negatywnie wpłynąć na odbiór jak i funkcjonalność Systemu.

 

9. Każdy Inwestor obowiązany jest do przestrzegania norm etycznych, także w ramach prowadzonej korespondencji np. zakaz używania wulgaryzmów.

 

10. Zabronione jest zamieszczanie treści marketingowych mających za zadanie propagowanie korzystania z rozwiązań konkurencyjnych do tych oferowanych przez Serwis.

 

11. Zakazuje się umieszczania w Serwisie odniesień, linków czy hiperłącza do innych stron czy serwisów, które naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub norm wskazanych w niniejszym ustępie.

 

12. Zakazane jest łamanie lub omijanie zabezpieczeń Serwisu;

 

13. Zakazuje się dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub podejmowania innych czynności mających na celu pozyskanie kodu źródłowego Serwisu.

 

14. Zakazuje się wysyłania, przekazywania czy instalowania w Serwisie lub za jego pośrednictwem złośliwego oprogramowania w tym robaków, koni trojańskich czy wirusów.

 

15. Zakazuje się pobierania danych z Serwisu i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości jak i ilości – zakaz scrapowania baz danych w postaci Serwisu.

 

16. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o wszystkich incydentach związanych z nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu.

 

17. Serwis zawiera informacje o ofertach o charakterze ogólnym. Usługodawca nie świadczy jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego, związanego z obrotem Nieruchomościami – przekazuje treść ofert w stanie w jakiej ją otrzymał. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub gospodarczą Inwestora, w przypadku wątpliwości zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy z zakresu obrotu Nieruchomościami.

 

18. Usługodawca zawodowo nie zajmuje się szacowaniem wartości Nieruchomości.

 

 

V. Umowa na Świadczenie Usług.

 

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi w zakresie udostępniania Inwestorom otrzymanych od Klientów ofert sprzedaży Nieruchomości.

 

2. Udostępnianie oferty sprzedaży Nieruchomości odbywa na podstawie wypełnienia przez Inwestora stosownych informacji w Formularzu Serwisu i może przybrać formę interaktywnego linku udostępnianego w formie zaakceptowanej przez Inwestora (np. SMS, e-mail).

 

3. Zawarcie Umowy na Świadczenie Usług z Inwestorem następuje w momencie wysłania Formularza i potwierdzenia jego otrzymania przez SOUTH INVEST. Umowa na Świadczenie Usług zawierana jest między Usługodawcą a Inwestorem na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć postanowienia niniejszej Umowy na przyszłość, bez podania przyczyny ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia.

 

4. Zawarcie Umowy na Świadczenie Usług jest dla Inwestora bezpłatne. Jednakże w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości Usługodawcy przysługiwać będzie prowizja o wartości wskazanej w udostępnionej ofercie sprzedaży Nieruchomości.

 

5. Usługodawca nie gwarantuje, żadnej ilości udostępnionych ofert sprzedaży Nieruchomości, na co Inwestor niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nieprzedłożenia jakiejkolwiek oferty sprzedaży Nieruchomości lub przedłożenia w mniemaniu Inwestora niewystarczającej ilości ofert sprzedaży Nieruchomości, Usługodawca nie będzie ponosił w stosunku do Inwestora żadnych negatywnych skutków prawnych a jego odpowiedzialność w tym zakresie pozostaje wyłączona.

 

6. SOUTH INVEST w imieniu Inwestora negocjować może warunki otrzymanych ofert sprzedaży Nieruchomości.

 

7. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Usługodawcą regulowana jest postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowień Formularza a także dalszych ustaleń podmiotów poczynionych w formie pisemnej lub formie dokumentowej.

 

8. Otrzymana od Klienta oferta sprzedaży Nieruchomości udostępniana jest Inwestorom według ich indywidualnych preferencji, wskazanych w treści Formularza.

 

9. Inwestor przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż zakres jego preferencji zakupowych może nie być zbieżny z treścią otrzymanych oferty sprzedaży Nieruchomości. Usługodawca może przekazać informacje na temat posiadanych ofert sprzedaży Nieruchomości na wyraźny wniosek/zapytanie Inwestora. W związku z powyższym Usługodawca nie jest obowiązany do przedkładania szczegółowych i okresowych raportów z zakresu podjętych czynności względem przekazania ofert do Inwestorów.

 

10. W przypadku gdy treść oferty sprzedaży Nieruchomości odpowiada oczekiwaniom Inwestorów, SOUTH INVEST przedstawia treść dokumentacji do Inwestora w celu kontaktu zaakceptowania oferty lub jej negocjacji z Klientem.

 

11. Wszelkie informacje przesłane przez Klienta w ramach Formularza (oferta sprzedaży Nieruchomości), kierowane do Inwestorów nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Podobnie, wszelkie informacje, wiadomości i odpowiedzi Inwestorów na otrzymaną wiadomość w postaci Formularza (ofertę sprzedaży Nieruchomości) nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 

12. W przypadku wskazania niepełnych, niewystarczających, nieostrych, niespójnych informacji w ramach Formularza, które nie pozwolą Inwestorom na odpowiednie rozeznanie lub nie pozwolą podjąć decyzji w przedmiocie zakupu Nieruchomości, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu doprecyzowania i zaktualizowania treści przesłanych za pośrednictwem Formularza.

 

13. Po przeprowadzeniu konsultacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, za wyraźną zgodą Klienta, Usługodawca sporządza notatkę uzupełniającą, którą dołącza do treści oferty sprzedaży Nieruchomości i jej treść przekazuje do Inwestora.

 

14. Usługodawca oraz Inwestor komunikują się w formie zaakceptowanej przez Inwestora. Inwestor oraz Usługodawca mogą wyrazić zgodę na zastępczą formę komunikacji, także prowadzoną poza wcześniej zadeklarowanymi przez Inwestora kanałami komunikacji.

 

15. Usługodawca prowadzi telefoniczną obsługę Inwestorów pod następującym numerem telefonu: +48 730 730 755.

 

 

VI. Prowizja

 

1. W przypadku zaakceptowania przez Inwestora treści udostępnionej oferty Sprzedaży Nieruchomości, SOUTH INVEST przekazuje Inwestorowi Dane kontaktowe do Klienta w celu prowadzenia przez Inwestora dalszych ustaleń, oględzin czy ewentualnie podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zakupu Nieruchomości od Klienta.

 

2. W przypadku zakupu przez Inwestora Nieruchomości od Klienta, Usługodawcy przysługiwać będzie prowizja w kwocie wskazanej w treści oferty sprzedaży Nieruchomości.

 

3. Kwota Prowizji będzie płatna w terminie 3 dni od momentu zawarcia przez Inwestora oraz Klienta umowy sprzedaży Nieruchomości, na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

4. W przypadku braku zapłaty Prowizji, Usługodawcy przysługiwać będą odsetki maksymalne do czasu zapłaty.

 

5. Zapłata Prowizji nastąpi na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez niego w fakturze VAT.

 

6. Prowizja przysługuje także Usługodawcy w przypadku nabycia Nieruchomości przez podmiot trzeci na rzecz Inwestora, a także w przypadku nabycia Nieruchomości przez Inwestora na rzecz podmiotu trzeciego.

 

 

VII. Informacje Poufne

 

1. Inwestor zobowiązuje się do nieujawniania informacji dotyczących udostępnionych ofert, danych Klienta, w tym danych osobowych, szczegółów dotyczących negocjacji, przysługujących Klientowi czy Usługodawcy praw własności intelektualnych do udostępnionych materiałów, rozliczeń czy wartości Prowizji (dalej: Informacje Poufne) podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody SOUTH INVEST w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

2. Powyższy zakaz ujawniania Informacji Poufnych obowiązuje Inwestora przez czas obowiązywania Umowy na Świadczenie Usług jak i przez 10 lat po jej rozwiązaniu.

 

3. Inwestor zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał Informacji Poufnych żadnej stronie trzeciej ani nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych do innego celu niż realizacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości.

 

4. Powyższe postanowienie, wskazane w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia z żądaniem udostępnienia Informacji Poufnych przez uprawniony organ publiczny w granicach jego ustawowych kompetencji.

 

5. Inwestor przyjmuje do wiadomości, iż udostępnienie Informacji Poufnych może prowadzić do powstania po stronie Usługodawcy lub Klienta szkody wielkich rozmiarów, w konsekwencji podmioty te uprawnione będą do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w przepisach ogólnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, RODO czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 

VIII. Dane osobowe

 

1.  Administratorem danych osobowych Inwestorów jest Usługodawca.

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte zostały w Polityce Prywatności, która zamieszczona została pod adresem https://kupimy.nieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci.

 

3. Inwestor obowiązany jest przetwarzać dane osobowe otrzymane w ramach postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

 

4. Inwestor zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych dłużej niż do czasu spełnienia celu przetwarzania. Po tym czasie obowiązany jest niezwłocznie dane trwale usunąć lub zwrócić do Usługodawcy.

 

5. Inwestor jako samodzielny administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia w stosunku do podmiotów danych obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO.

 

 

IX. Reklamacje

 

1. W przypadku nieterminowego, nieprawidłowego czy niezgodnego z umową świadczenia Usług przez Usługodawcę, Inwestor posiada uprawnienie do złożenia reklamacji.

 

2. Reklamacja może zostać złożona do Usługodawcy w formie elektronicznej, wysyłając maila na następujący adres: biuro@kupimy.nieruchomosci.pl lub w formie listu na dres: SOUTH INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 7, (40-580) Katowice.

 

3. Aby móc rzetelnie zweryfikować zgłaszane przez Inwestorów reklamacje, uprasza się o rzeczowe przedstawienie stanu faktycznego wraz ze wskazaniem adresu mailowego lub innych danych identyfikujących zgłaszającego reklamację Inwestora.

 

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, a swoim stanowisku poinformuje Inwestora w formie przyjętej przez niego zgłaszanej reklamacji.

 

 

X. Umowa – rozwiązanie.

 

1. Niniejsza Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

 

2. Inwestorowi przysługuje prawo jej wypowiedzenia na przyszłość bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym.

 

3. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia na przyszłość postanowień niniejszej Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

4. Każda ze stron (Inwestor jak i Usługodawca) uprawniona jest do wypowiedzenia postanowień Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej. Niezależnie od powyższego Inwestor uprawniony jest także do wypowiedzenia Umowy za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości mailowej, poprzez wysłanie wiadomości „rezygnuję” lub innej określającej wypowiedzenie umowy.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://kupimy.nieruchomosci.pl/regulamin-inwestor.

 

2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu podyktowanych aktualizacją zakresu świadczonych usług lub zmianami przepisów obowiązującego powszechnie prawa.

 

3. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Inwestorzy zostaną poinformowani o tym fakcie jak i zakresie aktualizacji ze stosownym wyprzedzeniem, nie później jednak niż 14 dni przed ich publikacją.

 

4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, każdy Inwestor bez negatywnych skutków prawnych jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na przyszłość.

 

5. Całkowita odpowiedzialność South Invest z tytułu realizacji postanowień Umowy w stosunku do Inwestorów ograniczona jest do kwoty należnego lub uiszczonego wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.

 

6. Wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi Usługodawcy w stosunku do Inwestorów leżąca u podstaw realizacji postanowień Umowy.

 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zawartych Umów podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

8. W przypadku sporu Inwestor oraz Usługodawca obowiązani są do podjęcia prób ugodowego rozwiązania nieporozumienia, z tym zastrzeżeniem, iż niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Sądem powszechnym właściwym do rozstrzygania sporów między Usługodawcą a Inwestorem będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę SOUTH INVEST.

 

9. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 29 maja 2024 roku.

 

Powered by: cdx.pl