POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SOUTH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 


SOUTH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa na polskim rynku, traktując dobro swoich Klientów jako najwyższą wartość i zachowuje najlepsze standardy także w zakresie przetwarzania danych osobowych. Poczucie Państwa bezpieczeństwa oraz prywatności jest naszym priorytetem, toteż przedkładamy Państwu treść niniejszej Polityki Prywatności. Polityka Prywatności skierowana jest do wszystkich użytkowników strony internetowej działającej pod adresem https://kupimy.nieruchomosci.pl (Serwis).

 

W dokumencie Polityki Prywatności opisane zostały podstawy oraz sposoby przetwarzania danych osobowych, które Administrator gromadzi bezpośrednio od użytkowników Strony.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

 

Administrator Danych

 

SOUTH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 7 (40-580) Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000964488, posługująca się numerem NIP: 6343008530 oraz numerem REGON: 521661362 jest Administratorem Danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach działania Serwisu (Administrator). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, z Administratorem można skontaktować się w tradycyjnej formie pisemnej, kierując korespondencję na wyżej wskazany adres lub w formie korespondencji elektronicznej wysyłając wiadomość na skrzynkę: biuro@kupimy.nieruchomosci.pl

 

 

Źródła pozyskania danych osobowych

 

W związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu Administrator zbiera oraz przetwarza dane osobowe w zakresie umożliwiającym świadczenie oferowanych przez Administratora usług.

 

Dane osobowe pozyskiwane są z następujących źródeł:
 • W przypadku posłużenia się przez użytkownika formularzem kontaktowym Administrator uzyskuje dane bezpośrednio od samego użytkownika;
 • W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika przez inną osobę w celu otrzymania oferty lub realizacji usługi, źródłem tych danych jest ta osoba trzecia;
 • Za pośrednictwem plików cookies, poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez użytkowników z funkcjonalności Serwisu.

 

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 

Zakres gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu danych osobowych przez Administratora, może różnić się w zależności od celu przetwarzania jak i zakresu przekazanych przez użytkownika informacji.

 

Administrator gromadzi oraz przetwarza następujące dane osobowe oraz inne niezbędne do świadczenia usług dane:
 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Adres;
 • Adres nieruchomości (województwo, miejscowość, ulica, numer budynku);
 • Zdjęcia nieruchomości;
 • Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • Pozostałe szczegółowe dane dotyczące stanu nieruchomości (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia działki, na której stoi nieruchomość, liczba pięter, liczba pokoi, rodzaj ogrzewania, rodzaj lub stan okien, fakt posiadania balkonu, windy, fakt posiadania oraz rodzaj ocieplenia, informacja o ewentualnym zadłużeniu nieruchomości);

 

Ponadto Administrator może gromadzić inne dane osobowe otrzymane w treści zgłoszenia od użytkownika jak i w korespondencji z nim.

 

 

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
 • Zapewnienia możliwości skontaktowania się z Administratorem przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. Podanie informacji oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a brak ich wskazania skutkować będzie brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody;
 • Obsługi zapytania o warunki świadczonych przez Administratora usług. Dane te przetwarzane będą w celu przedstawiania zakresu usług i ewentualnych cen. Podstawą przetwarzania będzie zgoda użytkownika;
 • Komentowania działalności Serwisu, a także usług oferowanych przez Administratora. Podstawą przetwarzania będzie zgoda użytkownika.
 • Realizacji zawartych umów lub zaakceptowanych ofert. Dane te przetwarzane będą w celu wykonania postanowień umownych;
 • Stałego ulepszania funkcjonalności Serwisu, na podstawie prowadzonych działań analitycznych oraz statystycznych. Dane te przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Dane te przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Dane te przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Uprawnienia użytkowników w przedmiocie przetwarzania ich danych osobowych

 

Każdy użytkownik ma prawo do:
 • Żądania od Administratora wglądu do jego danych osobowych, a także otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO;
 • Żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia jego danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 • Żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem w formie pisemnej, na adres siedziby wskazany w niniejszej Polityce Prywatności lub w formie elektronicznej, kierując oświadczenie na adres: biuro@kupimy.nieruchomosci.pl

 

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku należy przesłać oświadczenie do Administratora w formie i na zasadach przewidzianych dla wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Retencja – Okres przetwarzania danych osobowych

 

Czas przechowywania danych osobowych może różnić się, w zależności rodzaju przetwarzanych danych, celu w jakim dane te są przechowywane i przetwarzane, a także wpływu do Administratora oświadczenia użytkownika będącym wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszeniem sprzeciwu.

 

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu, leżącego u podstawy przetwarzania, tj.:
 • Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody, będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody;
 • Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu złożenia oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy i wykonywania jej postanowień, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń zobowiązań publicznoprawnych zawartych umów, będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami ogólnie obowiązującego prawa.

 

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich przetwarzania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie w zakresie ich ustawowych kompetencji. Ponadto, Państwa dane osobowe są mogą być przekazywane, na podstawie stosownych umów następującym kategoriom podmiotów:
 • Dostawcom usług technicznych z zakresu IT, zapewniającym prawidłowe funkcjonowania Serwisu Internetowego, świadczących usługi hostingu, korespondencji elektronicznej czy archiwizacji danych;
 • Operatorom rozwiązań typu chat online;
 • Podmiotom zainteresowanym sprzedażą
 • Podmiotom zainteresowanym nabyciem na własność nieruchomości;
 • Podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne;
 • Podmiotom realizującym niektóre czynności w procesie realizacji postanowień umownych, np. firmy pocztowe;
 • Doradcom prawnym, finansowym, podatkowym;

 

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Administrator co do zasady nie będzie przetwarzał danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem aplikacji wskazanych w rozdziałach „Pozostałe technologie śledzące” oraz „Wtyczki w Serwisie” mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator jednak zapewnia, iż przetwarzanie to jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa przy zastosowaniu standardowych klauzul umownych. Administrator nie przekaże także danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

 

 

Istotne Funkcjonalności Serwisu

 

Serwis jest technicznie utrzymywany przez zewnętrznego operatora: cyberFolks.pl

 

Serwis przetwarza informacje podane w sposób dobrowolny przez użytkowników, w tym dane osobowe, jeśli zostaną wprowadzone przez użytkowników. Serwis posiada funkcjonalność utrwalania informacji o szczegółach połączenia w postaci zapisywania takich danych jak oznaczenie czasu czy adresu IP. Serwis posiada także funkcjonalność powiązania danych wprowadzanych do formularzy z adresem e-mail użytkownika wprowadzającego te informacje. W konsekwencji adres e-mail użytkownika może pojawić się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi oferty sprzedaży nieruchomości czy jej zakupu, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane przez formularz ogólny itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

 

Operator – cyberFolks.pl stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

Polityka Cookies - Ciasteczkowa Polityka

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies lub za pośrednictwem Google Analytics oraz Google Search Console. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies zawarte zostały w Polityce Cookies https://kupimy.nieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci

 

 

Pozostałe technologie Śledzące

 

 • Google Analytics.

 

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, którego administratorem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Wykorzystujemy wyżej wskazane narzędzie, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który ma na celu tworzenie statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron witryn internetowych.

 

Narzędzie to w sposób automatyczny gromadzi dane użytkowników o korzystaniu na naszego Serwisu.

 

Z uwagi na fakt, iż dostawca rozwiązania utrzymuje swoje serwery na całym świecie, dane osobowe w tym procesie mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Bez względu na lokalizacje serwerów dostawca usługi oświadcza, iż w całej infrastrukturze stosuje te same zabezpieczenia, bez względu na lokalizacje.

 

Każdy użytkownik Serwisu może zapobiec rejestrowaniu w ramach wykorzystywanej przez Administratora usługi Google Analytics, poprzez instalację wtyczki do przeglądarki internetowej, którą można pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Ponadto szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics zostały zamieszczone także przez dostawcę pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 • Google Search Console

 

Administrator korzysta z usługi Google Search Console, który służy do analizy wyszukiwania Google w kontekście prowadzonego Serwisu.

 

Podczas użytkowania narzędzia Google Search Console nie są przetwarzane żadne dane osobowe w naszym Serwisie. Na podstawie tejże analizy nie sposób wyciągnąć także żadnych wniosków na temat użytkowników odwiedzających nasz Serwis.

 


Wtyczki w Serwisie

 

Administrator w swoim Serwisie korzysta z wtyczek oraz innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Whatsapp.

 

Administrator korzysta z usług implikacji wtyczek, a podmiotem wykonującym takie prace jest Elfsight, LLC - 0015, Armenia, Yerevan, Paronyana, który posiada własną politykę prywatności pod adresem: https://elfsight.com/privacy-policy/

 

Wchodząc na nasz Serwis, zawierający takie wtyczki, Państwa przeglądarka internetowa wykona połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez dany serwis społecznościowy bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z aplikacją lub stroną internetową. Poprzez wskazaną integrację dostawca usług aplikacji społecznościowych otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła treść naszego Serwisu, nawet w przypadku jak użytkownik nie będzie posiadał konta w danym serwisie społecznościowym czy nie będzie akurat w danym momencie zalogowany. Wskazana informacja, zawierająca także Państwa adres IP jest przekazywana do serwera dostawcy serwisu społecznościowego i tam przechowywana.

 

W przypadku gdy w danym momencie użytkownik zaloguje się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator tychże serwisów społecznościowych będzie mógł przyporządkować wizytę w Serwisie do Państwa profilu w serwisie społecznościowym.

 

Gdy użytkownik w serwisach społecznościowych wykona pewne czynności typu „Lubię to” lub „Udostępnij” lub inne charakterystyczne dla danego serwisu społecznościowego akcje, to wskazana czynność zostanie ujawniona dostawcy serwisów społecznościowych.

 

Państwa prawa i możliwości a także narzędzia do ochrony prywatności zostały opisane w politykach prywatności lub innych dokumentach korporacyjnych następujących dostawców mediów społecznościowych:

 

 • Facebook (czat) - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;
 • Whatsapp (czat) - https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl_PL

 

Każdy z użytkowników może samodzielnie uniemożliwić wczytanie i funkcjonowanie wtyczek w Serwisie poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń przeglądarki internetowej w zakresie blokowania skryptów.


 

Prawo wniesienia skargi
 
Każdy użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powered by: cdx.pl